Regulamin RSMP 2018

śro, 31 stycznia 2018 godz. 10:25:54 skomentuj rajdy
Tagi: rsmp

Polski Związek Motorowy opublikował regulamin Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (RSMP) są własnością Polskiego Związku Motorowego (PZM). Nadzór nad przebiegiem RSMP sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (GKSS).

Rajdy będą podzielone na:

- rajdy kategorii I - zaliczane do międzynarodowego kalendarza FIA i krajowych kalendarzy PZM.

- rajdy kategorii II - zaliczane wyłącznie do krajowych kalendarzy PZM.

Łączna zaplanowana długość odcinków specjalnych (OS) dla rajdów kategorii I będzie zawierać się w zakresie 170-230 km, natomiast dla rajdów kategorii II w zakresie 100-120 km.

Rajd składa się z jednego lub dwóch etapów. Jako ostatni odcinek rajdu będzie rozgrywany dodatkowo punktowany OS, tzw. Power Stage (PS).

Ustala się, że trasa rajdu musi zawierać co najmniej 3 OS, a w przypadku organizacji prologu lub odcinka miejskiego 4 OS, w różnych lokalizacjach. Organizator ma całkowitą dowolność w sposobie dzielenia ilości km OS przypadających na poszczególne Etapy Rajdu. Rozdanie nagród musi odbyć się w dniu przyjazdu na metę rajdu.

W przypadku rajdów asfaltowych trasy poszczególnych OS mogą być przejeżdżane podczas rajdu nie więcej, niż 3 razy w każdym z kierunków.

W przypadku rajdów szutrowych OS mogą być przejeżdżane tylko w jednym kierunku, maksymalnie 2 razy.

Każdy rajd kategorii I musi mieścić się maksymalnie w pięciu dniach, natomiast rajd kategorii II maksymalnie w trzech dniach, zawierając w swoim programie wszystkie niżej wymienione elementy:

- odbiór administracyjny (OA), wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą rajdu oraz montaż GPS na czas zapoznania z trasą rajdu (opcjonalnie),
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski—2018
- zapoznanie z trasą rajdu,
- badanie kontrolne 1 (BK 1) oraz montaż GPS na czas trwania rajdu,
- odcinek testowy,
- ceremonia startu i/lub prolog (opcjonalnie),
- rajd,
- ceremonia mety,
- końcowe badanie kontrolne,
- publikacja wyników.

Rajd, niezależnie od kategorii, powinien kończyć się w niedzielę, jednakże dopuszcza się zakończenie rajdu w sobotę. Poza stosowaniem się do powyższych zasad, organizatorzy są zachęcani do rozwijania własnych, unikalnych cech rajdu oraz tworzenia ich odmiennych programów i harmonogramów.

Dopuszczone samochody - podział na grupy i klasy

Samochody posiadające aktualną homologację FIA lub będące w okresie do 4 lat od daty jej wygaśnięcia:


Samochody z wygasłą homologacją powyżej 4 lat:


Samochody klas narodowych:W klasie HR2 dopuszczone są samochody WRC, w których homologacja zakończyła się przed datą 1.01.2014.


We wszystkich klasyfikacjach rajdu kategorii II stosowana będzie punktacja niezależna od frekwencji w danej klasyfikacji, wg klucza:

25-18-15-12-10-8-6-4-2-1-0

Dla rajdów kategorii I w/w punktacja mnożona będzie przez 2.

Power Stage będzie dodatkowo punktowany wyłącznie w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji generalnej 2WD rajdu wg następujących zasad - 5, 4, 3, 2, 1 pkt. odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego miejsca w danej klasyfikacji. Punkty za Power Stage nie będą przyznawane w poszczególnych klasach oraz w klasyfikacjach: klubowej, zespołów producentów i zespołów sponsorskich.

We wszystkich klasyfikacjach rocznych, indywidualnych i zespołowych zawodnikom, kierowcom i/lub pilotom punkty, będą zaliczone wg klucza:

- przy 7 rozegranych rundach minus 1 runda,
- przy 6 i mniej rozegranych rundach bez odliczenia.

Odliczeniu (wraz z punktami za Power Stage) podlega runda z najmniejszą ilością punktów w każdej klasyfikacji oddzielnie. Odliczeniu nie podlega runda, w której zawodnik został zdyskwalifikowany decyzją ZSS.

Dla zawodników prywatnych (samochód zgłoszony przez zawodnika nie posiadającego licencji zawodnika/sponsorskiej) maksymalna wysokość podstawowego wpisowego, za każdy kilometr OS-owy wynikający z harmonogramu rajdu opublikowanego w regulaminie uzupełniającym, wynosi:
Wpisowe RSMP 2018

Jeśli trasa rajdu ulegnie skróceniu na skutek zmian w harmonogramie wynikających z publikacji komunikatu to organizator zobowiązany jest do dokonania ponownej kalkulacji wysokości wpisowego i zwrotu ewentualnej nadpłaty. Nie dotyczy to sytuacji gdy skrócenie trasy wynika z działania tak zwanej siły wyższej i jest niezależne od woli organizatora. GKSS jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji zapisów dotyczących wysokości wpisowego.

Wpisowe w terminie 2 jest wyższe o 500,- PLN.

Dla zawodników osób prawnych (samochód zgłoszony przez zawodnika posiadającego licencję zawodnika/sponsorską) wpisowe jest wyższe o 500,- PLN

Lista priorytetowa PZM w sezonie 2018:

- Zbigniew Gabryś
- Grzegorz Grzyb
- Kajetan Kajetanowicz
- Miko Marczyk
- Filip Nivette
- Tomasz Kasperczyk

Regulamin RSMP 2018

fot. Marcin Kaliszka